Genç bir hukuk dalı olan İdare Hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

Şahin Hukuk Bürosu, idari yaptırımlara karşı idare mahkemelerinde ve Danıştay’da açılacak iptal davaları, tam yargı davaları, belediyelerin imar ve iskân işlemlerine karşı yapılacak olan itirazlar ve hukuki prosedürün işletilmesi, kamulaştırma davaları, imar davaları, ihaleler konusunda hukuki danışmanlık, davalarda vekâlet ve diğer hukuki konularda destek sağlar.

Şahin Hukuk Bürosu olarak hizmetlerimiz:

  • Devlet teşkilatı altında bulunan idari mercilerin ve bağımsız idari otoritelerin yapmış olduğu idari işlemlere karşı idari başvurularda bulunulması,
  • Bu başvurular konusunda gerekli takibin yapılması,
  • Başvuruların neticelenmemesi halinde idare mahkemelerinin nezdinde dava sürecinin takip edilmesi başta olmak üzere, İdare Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.